અનિચ્છુક કોલ નિયમ પર ચિંતાને લઇ ટુંકમાં મિટિંગ

August 21, 2018 at 7:28 pm


ભારતીય દૂરસંચાર નિયામક સત્તા (ટ્રાઇ) હવે અનિચ્છુક કોલ ઉપર નવા નિયમોને લઇને ઉદ્યાેગાેની ચિંતા ઉપર દૂરસંચાર કંપનીઆે સાથે બેઠક કરવા માટે તૈયાર થઇ છે. અનિચ્છુક કોલને લઇને દૂરસંચાર કંપનીઆે સામે પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યાા છે. ટ્રાઇના પ્રમુખ આરએસ શમાૅએ માહિતી આપતા કહ્યું છે કે, અનિચ્છુક ટેલિ માકેૅટિંગ કોલ અને સંદેશાઆેના મામલામાં અમે ખુબ જ ગંભીર છીએ. આની અવગણના કરી શકાય નહીં. શમાૅએ વધુ બે વર્ષ માટે ટ્રાઇના ચેરમેન તરીકેની જવાબદારી સાેંપવામાં આવી ચુકી છે. શમાૅએ વિગત આપતા કહ્યું છે કે, અધિકારીઆેને આેપરેટરોની બેઠક બાેલાવવા માટે સૂચના આપી દેવામાં આવી છે જેનાથી અનિચ્છુક વાણિજ્ય કોલ અથવા સંદેશાઆે ઉપર તેમની ફરિયાદોના સંદર્ભમાં માહિતી મેળવી શકાશે. આ ટિપ્પણી એવા દ્રિષ્ટકોણથી પણ ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે કે, હાલમાં હોબાળો મચેલો છે. નવા નિયમોને લઇને ઉદ્યાેગમાં ચિંતા પ્રવતીૅ રહી છે. સેલ્યુલર આેપરેટસૅ એસાેસિએશન આેફ ઇન્ડિયા દ્વારા અનિચ્છુક કોલ પર અંકુશ માટે નવા નિયમોને લઇને ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આેપરેટરોનું કહેવું છે કે, આ નિયમ જટિલ, વધારે સમય લેનાર અને ખર્ચ લાભ મૂલ્યાંકનને ધ્યાનમાં લઇને બનાવવામાં આવ્યા નથી. શમાૅનું એમ પણ કહેવું છે કે, પાેતાના અધિકારીઆે પાસેથી આેપરેટરને બાેલાવવાની સૂચના આપવામાં આવ્યા બાદ સ્થિતિ સુધરે તેવા સંકેત દેખાઈ રહ્યાા છે. કેટલાક મુદ્દાઆેને અમલી કરવામાં આવી રહ્યાા છે. મિટિંગ દરમિયાન તમામ મુદ્દા પર વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા થશે. શમાૅનું કહેવું છે કે, નિયામક આેપરેટરોની સાથે બેસીની તેમની સમસ્યાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. અનિચ્છુક કોલના મુદ્દાને લઇને સામાન્યરીતે પણ વારંવાર પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યાા છે. ટ્રાઇ દ્વારા આને લઇને સાવચેતીપૂર્વકનું વલણ અપનાવવામાં આવી રહ્યું છે.

print

Comments

comments

VOTING POLL