ઈમાનદાર સેવક જોઈએ કે પછી ઘર તાેડનાર જોઈએ છે

January 12, 2019 at 8:31 pm


વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપના રાષ્ટિય અધિવેશનને સંબાેધતા આજે કહ્યું હતું કે દેશની જનતાને નક્ક કરવાનું છે કે તેમને કેવા પ્રકારના પ્રધાન સેવકની જરૂર છે. કેવા સેવકને પસંદ કરે છે. ઈમાનદાર સેવક લોકો ઈચ્છે છે કે ઘર તાેડનાર સેવક ઈચ્છે છે તે બાબત દેશના લોકોને નક્કી કરવાની છે. મોદીએ સંબાેધનમાં કહ્યું હતું કે દેશના લોકો એવા સેવકને પસંદ કરી શકે છે જે પરિવારના એક એક સભ્યને એકબીજાની સામે લડાવવામાં સાૈથી આગળ રહે અને શાસન કરતા રહે. જે ઘરની ચીજો ચોરી કરે તેવા લોકોને દેશના લોકો પસંદ કરી શકે છે કે કેેમ તે બાબત પણ ધ્યાન આપવા જેવી છે. જે ઘરની ચીજો ચોરી કરે તેવા સેવકની જરૂર છે કે પછી ઈમાનદાર સેવકની જરૂર છે તે અંગે નિર્ણય કરવાનું કામ દેશના લોકોનું રહેલું છે. પૈસા ચોરી કરે અને પરિવાર અને સંબંધીઆેમાં વહેંચી દે તેવા સેવકની જરૂર છે કે પછી તમામ લોકોને સાથ લઈને ચાલે તેવા સેવકની જરૂર છે. મોહલ્લાના કેટલાક લોકોને મળીને ઘરની માન મર્યાદાનું અપમાન કરે તેવા સેવકની જરૂર છે કે પછી તમામનું સન્માન કરે તેવા સેવકની જરૂર રહેલી છે. ઘરના સેવક એવા હોવા જોઈએ જે દેશમાં તમામ લોકોને સાથે લઈને ચાલી શકવાની સ્થિતિમાં રહે. દેશને દિન રાત એક કરીને આગળ વધારનાર સેવક જોઈએ છે કે પછી પાેતાના માટે કામ કરનાર સેવકની જરૂર છે. મોદીએ ભાજપના રા»ટ્રીય અધિવેશનમાં તમામ મુદ્દા પર વિસ્તારપૂર્વક વાત કરીને કાેંગ્રેસ પાટીૅ ઉપર પ્રહારો કર્યા હતા. દેશને એવા સેવકની જરૂર છે કે જે ઘરની સમસ્યા હોય તાે પણ બે બે ત્રણ ત્રણ મહિના સુધી રજા લઈને બહાર જતા રહે અથવા તાે એવા સેવકની જરૂર છે જે તકલીફ અને કટોકટીમાં લોકોની સાથે રહે છે.

print

Comments

comments

VOTING POLL