એકસ-રે

  • xray
    ચોવીસેય કલાક હરો–ફરો અને એશ કરો..

    શહેરોમાં આવેલી પરંપરાગત બજારો અને સાંકડી ગલીઓમાં આવેલી દુકાનોના ધંધાની પાળ પીટી નાખનાર મોલમાં જેટલા લોકો ખરીદી કરવા જાય છે કદાચ તેનાથી વધુ લોકો મફતમાં આંટા મારવા જાય છે. એક તો એરકન્ડિશન્ડ વાતાવરણ મળે અને ઉપર જવા માટે એકસલેટર મળે. આ બન્ને ઈઝીલી મળતું હોવાથી દેશભરમાં મોલ એક ફરવાનું સ્થળ બની ગયા છે અને હવે … Read More

Most Viewed News
જન્મદીવસ શુભકામના
VOTING POLL