એટીએમ રોકડ કટોકટી હજુ પાંચ દિન રહેશે : નાેટબંધીની યાદ તાજી

April 18, 2018 at 9:17 pm


નાેટબંધીના આશરે દોઢ વર્ષ બાદ ફરી એકવાર રોકડની તંગી જોવા મળી રહી છે. કેટલાક રાજ્યોમાં હાલમાં ખાલીખમ થયેલા એટીએમ નાેટબંધીના દિવસાેની યાદ તાજી કરે છે. દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં લોકો કેશની કટોકટીનાે સામનાે કરી રહ્યાા છે. આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, કણાૅટક, બિહાર, મધ્યપ્રદેમાં લોકોને રોકડ કટોકટીનાે સામનાે કરવો પડી રહ્યાાે છે. બીજી બાજુ સરકાર અને આરબીઆઇ દ્વારા ડેમેજ કન્ટ્રાેલ કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. સરકાર અને આરબીઆઈ દ્વારા તમામ પગલા લેવામાં આવી રહ્યાા હોવા છતાં આગામી 5-7 દિવસ સુધી રોકડની કટોકટી એટીએમમાં યથાવત થઇ શકે છે. એટીએમ કેશ ક્રન્ચની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. એપ્રિલ મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહ બાદથી એટીએમમાં રોકડ રકમને લઇને તકલીફ ઉભી થઇ છે. બીજી બાજુ કન્ફડરેશન આેફ એટીએમ ઇન્ડસ્ટ્રીનું કહેવું છે કે, દરરોજનાે રોકડ પ્રવાહ બેંકોમાં પહાેંચી રહ્યાાે છે.

નાણામંત્રી અરુણ જેટલી અને આરબીઆઈના ગવનૅર ઉર્જિત પટેલ કહી ચુક્યા છે કે, રોકડ કટોકટીને દૂર કરવાના પગલા લેવાઈ રહ્યાા છે. એટીએમ કેશ ક્રન્ચની સમસ્યાનાે ઉકેલ લાવવા સરકારે કહ્યું છે કે, 500ની નાેટની પ્રિિંન્ટગ આશરે પાંચ ગણી કરી દેવામાં આવી છે. જંગી નાણાનાે પ્રવાહ રહે તેવી સ્થિતિ ઉભી કરવાના પ્રયાસ થઇ રહ્યાા છે. કેટલીક બેંકોના ધિકારીઆેનુ કહેવુ છે કે 2000ની નાેટ બેંકોમાં પરત આવી રહી નથી. એવી અફવા છે કે કણાૅટક ચૂંટણીમાં કેશ હો##352;ડગના કારણે આ સમસ્યા સજાૅઇ રહી છે. 2000ની નાેટ સંગ્રહ કરવામાં આવી રહી છે. જેથી એવી બાબતને પણ બળ મળે છે કે બ્લેક મની હો##352;ડગ માટે તેનાે ઉપયોગ થઇ રહ્યાાે છે કે કેમ. દેશની સાૈથી મોટી કરેન્સી અને કદમાં નાની હોવાના કારણે 2000ની નાેટને લઇને આ પ્રકારની શંકા ઉભી થઇ રહી છે. આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગણા અને મધ્યપ્રદેશમાં પણ રોકડની કટોકટી હવે જોવા મળી રહી છે. જુદા જુદા વિસ્તારોમાં એટીએમમાં પૈસા નથી તેવા બાેર્ડ લાગી ગયા છે. એટીએમ પર આવા બાેર્ડના કારણે શહેરી વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોની સાથે સાથે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં લોકોની હાલત વધારે ખરાબ થઇ રહી છે. પૂવીૅય મહારા»ટ્ર, બિહાર અને ગુજરાતમાં પણ કેશની કટોકટી જોવા મળી રહી છે. નાેટબંધી બાદ મોટા પાય.ે નાેટો સકુૅયલેશનમાં આવી ગયા બાદ કેશની આ કટોકટી ચિંતા ઉપજાવે તેવી છે. નાેટબંધી બાદ આશરે પાંચ લાખ કરોડ રૂપિયાની 2000 રૂપિયાની નાેટ બજારમાં લાવવામાં આવી હતી. જેના કારણે આ સમસ્યા મોટા ભાગે દુર થઇ ગઇ હબતી. પરંતુ હવે ફરી એકવાર રોકડ કટોકટી સજાૅઇ રહી છે. આ સંબંધમાં બેંકોનુ કહેવુ છે કે આ સકંટ જમાખોરીના કારણે સજાૅયુ છે. આરબીઆઇના ડેટા મુજબ છઠ્ઠી એપ્રિલના દિવેસ 18.2 લાખ કરોડ રૂપિયાની કરેન્સી સકુૅયલેશનમાં હતી. આ આંકડો નાેટબંધી પહેલા જે સ્થિતી હતી તેટલો હતાે. નાેટબંધી બાદ ફરી એકવાર કેશ પુરવઠો પહેલા જેવો થઇ ગયો હતાે. ત્યારબાદ ડિજીટાઇજેશનના કારણે આનાે ઉપયોગ પણ આેછો થઇ ગયો હતાે. પરંતુ કરેન્સીની અછત ચિંતા ઉપજાવે તેવી છે. આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગણામાં માર્ચમાં આ ફરિયાદ ઉઠી હતી. એ વખતે એવા હેવાલ આવ્યા હતા કે ફાયનાÂન્સયલ રિઝોલ્યુશન એન્ડ ડિપાેઝિટ બિલને લઇને ભ્રમની સ્થિતી સજાૅઇ હતી. જેથી નાણાં જમા કરનાર લોકોએ નાણાં ઉપાડી લીધા હતા. ગયા વર્ષની તુલનામાં વર્ષ 2018માં વિડ્રાેલમાં 10.3 ટકાનાે વધારો થયો છે.

Comments

comments