કિલર નામની વ્હેલ પણ માણસ ની જેમ બોલે છે “હેલો-હાય”

February 5, 2018 at 1:37 pm


ફ્રાન્સમાં એક કિલર વ્હેલ માછલી છે, જેણે માણસોની ભાષામાં વાત કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. કહેવાય છે કે આવું કરી શકતી આ દુનિયાની પહેલી વ્હેલ છે. જો કે હજી આ વ્હેલ ગણ્યા ગાંઠયા શબ્દો જ બોલી શકે છે. સમુદ્રી જીવોમાં સૌથી સમજદાર કહેવાતી કિલર વ્હેલના આ કરતબથી સૌ આશ્ચર્યમાં છે. વિકી નામની માદા વ્હેલ હાલમાં ફ્રાન્સના મરીનલેન્ડ એકવેરિયમમાં રહે છે અને કોઇ માણસને ‘હેલો’, ‘હાય’ અને ‘બાય-બાય’ જેવું કહી શકે છે. વિકિને આ શબ્દો એના ટ્રેઇનરે શીખવ્યા છે. એમ તો એ કયારેક વન, ટૂ, થ્રી એમ ગણતરી પણ બોલી શકે છે. ટ્રેઇનિંગ દરમ્યાન વિકી માણસો દરમ્યાન બોલાતા તમામ શબ્દો કોપી કરીને બોલી શકે છે. જીવવિજ્ઞાનીઓનું કહેવું છે કે સમુદ્રી જીવ માણસોની ભાષામાં વાત કરે એવો આ પહેલો કિસ્સો છે અને એનો હજી વધુ અભ્યાસ કરવામાં આવશે. વિકી બોલવા માટે એ મોં પાણીમાંથી બહાર કાઢે છે અને જોરથી ચિલ્લાય છે

Comments

comments

VOTING POLL