જોડીયા ંચાયત બોડીું મુદા આધારીત સ્ાકિ તંત્ર સમક્ષ શરણાગતિ

April 19, 2019 at 10:45 am


ગામ માટે જે તે મુદો લઇે સંકટ ઉભુ યું હતું તે મુદા આધારી ંચાયત બોડીએ ોતાા ઘરમાં તાળાબંધી કરેલ અે ચાવી સ્ાકિ તંત્રે સુપ્રત કરીે પ્રજાકીય સેવાી જવાબદારી ખંખેરવાા પ્રયાસે અંતે ત્રણ દિવસમાં ંચાયત બોડીું ાણી માય ગયું.
સફળતા તો મળી હીં ઉલ્ટાું પ્રજા વચ્ચે ંચાયત બોડીું ધજાગરા યા અે હવે ંચાયત બોડી વિવાદો સામો કરી રહી છે એવું શું તા..ા અધિકારી ાસે જાદુી ઝંડી હતી જે ત્રણ દિવસા અંદર હેલા કર્મચારીઓ તંત્ર સામે ગાર બાબત હયિાર હેઠા મુકયા અે ત્રીજા દિવસે ંચાયત શાસકોે શરણાગતિ માટે મજબુર વું ડયું અે ુ:પ્રજાકીય સેવા માટે તંત્ર સમક્ષ જવાબદારી સ્વીકારી, છેલ્લા બે વર્ષી ંચાયત બોડીએ ગામ માટે ાણી, સફાઇ, લાઇટ, કર્મચારીા ગાર, ભૂગર્ભ ગટર યોજા જે ગામ માટે ષ્ફિળ બી છે, ઉરોકત પ્રશ્ર્નો દ્વારા રાજય સરકાર, જિલ્લા તંત્ર સો અેકવાર બેઠક યોજાયેલ છતાં દર વખત સરકારી તંત્ર ંચાયત બોડીે આશ્વાસા ામે લોલીો કડાવીે એપ્રીલ ફુલ બાવવાો ક્રમ ચાલુ રાખેલ છે, રાજયમાં વિક્ષ અે સતાક્ષ વચ્ચે અહમી લડાઇમાં અંતે જોડીયાી પ્રજો અેક સમસ્યાી ડિાતું રહેવું ડે છે.

Comments

comments

VOTING POLL