ડીકે શિવકુમાર વધુ પ દિવસ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રહેશે

September 13, 2019 at 8:20 pm


એન્ફોસૅમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કણાૅટક કાેંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ડીકે શિવકુમારની કસ્ટોડિયલ પુછપરછને પાંચ દિવસ માટે વધારવાની દિલ્હી કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી જેને માન્ય રાખવામાં આવી હતી. આની સાથે શિવકુમારની મુશ્કેલ પણ વધી ગઈ હતી. મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઝડપાયેલા ડીકે શિવકુમારની મુશ્કેલી હાલમાં અનેકગણી વધી ગઈ છે. ઇડી તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, તેઆે તેમના જવાબમાં યોગ્ય માહિતી આપી રહ્યાા નથી. સ્પેશિયલ જજ અજયકુમારે ઇડીની અરજી ઉપર ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતાે. સાથે સાથે ટૂંક સમયમાં જ આદેશ કરવાનાે સંકેત આÃયો હતાે. ઇડી દ્વારા ત્રીજી સÃટેમ્બરના દિવસે શિવકુમારની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેમને આજે એજન્સી દ્વારા નવ દિવસની કસ્ટોડિયલ પુછપરછની અવધિ પૂર્ણ થયા બાદ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. અગાઉ તેમને ચોથી સÃટેમ્બરે ઇડીની કસ્ટડીમાં મોકલી દેવાનાે આદેશ કરવામાં આવ્યો હતાે. તપાસ સંસ્થાએ કોર્ટમાં કહ્યું હતું કે, શિવકુમાર યોગ્યરીતે જવાબ આપી રહ્યાા નથી. પુછપરછ દરમિયાન જવાબાે ટાળી રહ્યાા છે. તેમના નામ ઉપર શ્રેણીબદ્ધ બેનામી સંપિત્તઆે રહેલી છે. શિવકુમાર સામે ચાલી રહેલી તપાસ મુજબ 200 કરોડથી વધુની સંપિત્ત રહેલી છે. આ ઉપરાંત 800 કરોડની બેનામી સંપિત્ત રહેલી છે. એડિશનલ સાેલીસીટર જનરલ કેએમ નટરાજ દ્વારા ઇડી તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ઇડીને હજુ પણ શ્રેણીબદ્ધ દસ્તાવેજોની જરૂર દેખાઈ રહી છે. એડિશનલ સાેલીસીટર જનરલે જવાબમાં કહ્યું હતું કે, અન્ય આરોપીઆે દ્વારા કરવામાં આવેલા નિવેદન શિવકુમારના નિવેદન કરતા જુદા દેખાઈ રહ્યાા છે. ત્રીજી સÃટેમ્બર બાદથી શિવકુમાર કસ્ટડીમાં છે. કસ્ટડીમાં 10 દિવસ થઇ ગયા છે. બીજી બાજુ શિવકુમાર તરફથી વરિષ્ઠ વકીલ િંસઘવીએ રજૂઆત કરી હતી. તેઆેએ કસ્ટોડિયલ પુછપરછ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતાે.

Comments

comments