પેટ્રાેલ-ડીઝલના વાહનો ઉપર પ્રતિબંધ નહી મુકાયઃ નીતિન ગડકરી

August 22, 2019 at 10:34 am


આેટો કંપનીઆેને મહત્વની રાહત આપીને ટ્રાન્સપોર્ટ મંત્રાલયે નકકી કયું છે કે ઇલેિક્ટ્રક વાહનો (ઇવી) ફરજિયાત બનાવવા માટે કોઇ સમયમર્યાદા રાખવામાં નહી આવે. તેવી જ રીતે પેટ્રાેલ-ડીઝલના વાહનો પર પ્રતિબંધ મુકવામાં નહી આવે.
નીતિ આયોગની ડ્રાફટ ગાઇડલાઇનના સંદર્ભમાં જવાબ આપતાં પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કહ્યું કે આઇસીઇ વાહનો માટે મંત્રાલયે કોઇ ડેડલાઇન નકકી કરી નથી. ઇવી તરફ ટ્રાિન્ઝશન યોગ્ય રીતે આગળ વધશે.
ગડકરીએ કહ્યું હતું કે, ઇલેકટ્રીક મોબિલીટી માટે અમો કોઇ ડેડલાઇન નકકી નહી કરીએ. ઘણી રાજ્ય સરકારો ઇલેિક્ટ્રક બસ ખરીદી રહી છે. ટ્રાિન્ઝશન કુદરતી રીતે થશે.

સરકારી અધિકારીએ ઇટીને જણાવ્યું હતું કે રોડ પરિવહન અને હાઇ-વે મંત્રાલય ડીઝલ વાહનો બંધ કરાવવા માટે નીતિ આયોગની ડેડલાઇન લાગુ કરવા વિચારી રહ્યું નથી. જોકે, ઇલેિક્ટ્રક વાહનોને પ્રાેત્સાહન આપવાનું જારી રહેશે.
ટ્રાન્સપોર્ટ મંત્રાલયે ગયા મહિને રાજ્ય સરકારોને એડ્વાઇઝરી આપીને ઇવીને પ્રાેત્સાહન આપવા કહ્યું હતું. તેમાં ટેકસ રાહત તથા ચાજિ¯ગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે જમીનની ફાળવણીનો સમાવેશ થાય છે.

Comments

comments