મોદીની દાલ લેકમાં મુસાફરી

February 4, 2019 at 10:50 am


વડાપ્રધાન મોદીએ ગઈકાલે શ્રીનગરની દાલ લેકની મુલાકાત પણ લીધી હતી અને બોટ પર બેસીને દાલમાં જળવિહાર કર્યો હતો. તેમણે બોટમાં સવારી કરીને પ્રખ્યાત ચારચિનાર પણ જોયું હતું.

Comments

comments