વેપારીઆે અને બેન્કોએ રૂા.1, 2, 5,10ના સિક્કાઆે સ્વીકારવા જ પડશે

June 27, 2019 at 10:53 am


જો હવે ગ્રાહક હોય કે વેપારી બધાએ 5, 10 રુપિયાનાં અને 50 પૈસાનાં સિક્કાઆે સ્વીકારવા પડશે. રિઝર્વ બેંક આેફ ઇન્ડિયાએ એક પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે રુપિયા 1, 2, 5, 10 અને 50 પૈસાનાં સિક્કાઆે વેપારીઆેએ અને બેન્કોએ બધાંએ સ્વીકારવા જોઈએ. દરેક પ્રકારનાં સિક્કાઆે માન્ય અને ચલણમાં માન્ય અને કાયદેસર ચલણ માટે ચાલુ જ રહેશે.

આરબીઆઈમાંથી વ્યિક્તગત મોબાઇલ પર મેસેજ પણ આવી રહ્યાં છે જેમાં પણ 10 રુપિયાનાં સિક્કાઆે સ્વીકારવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. મેસેજમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ’10 રુપિયાનાં સિક્કાની 10 અને15 ઊભી રેખાઆે સાથે એમ બે ડિઝાઇન છે. બંન્ને વૈÛ છે. તેમનો બેઘડક સ્વીકાર કરો.’
ઘણી જગ્યાઆે 5,10 રુપિયાનાં અને 50 પૈસાનાં સિક્કાઆેનો સ્વીકાર કરવામાં નથી આવતો. ઘણાં લોકોને આશંકા છે કે આ સિક્કાઆે ચલણમાં નથી. આરબીઆઈ આવા સિક્કાઆે માન્ય ગણશે નહી. આ અફવાઆેથી દૂર રહીને તમામ સિક્કાઆે સ્વીકારવા માટે રિઝર્વ બેંકે એક પરિપત્રનાં માધ્યમથી જણાવ્યું છે. બેન્કોએ પણ આ સિક્કાઆે સ્વીકારવાની ના પાડવી જોઇએ નહી.

Comments

comments

VOTING POLL