2030 સુધીમાં નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ કરાશેઃ સરકારે જાહેર કર્યો રોડમેપ

November 8, 2019 at 10:48 am


Spread the love

નવી શિક્ષણ નીતિનો અમલ કરવા માટે માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલયે 6 મુદ્દાનો મુસદ્દાે બહાર પાડéાે છે. સરકારે 2030 સુધીમાં દેશભરમાં નવી શિક્ષણનીતિનો અમલ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. માનવ સંસાધન વિકાસપ્રધાન રમેશ પોખરિયાલ નિશંકે કહ્યું કે કોઈપણ નીતિ માટે યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવામાં આવે તો જ સફળ થઈ શકે છે.

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, શિક્ષણ નીતિ ભારત કેિન્દ્રત અને એટલી નક્કર અને મજબૂત હશે કે તે નવા ભારતના નિમાર્ણમાં પાયાનો આધાર સાબિત કરશે. પોખરિયાલે જણાવ્યું હતું કે બે લાખથી વધુ સૂચનો પ્રાપ્ત થયાં છે અને તેઆેની ખૂબ કાળજી સાથે વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે.સરકારે જણાવ્યું છે માનીએ તો નવી શિક્ષણ નીતિમાં વિદ્યાર્થીને કોઈપણ શાળાકીય સત્રમાં બોર્ડની પરીક્ષામાં બે વાર બેસવાની તક આપવામાં આવશે.પોખરિયાલે કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઆેએ અવરોધો અને સમસ્યાઆેથી ક્યારેય ડરવું જોઈએ નહી, અને તેઆેએ વિશાળ પરિપ્રેક્ષ્યમાં વિચારવું જોઇએ..